Skip to content

Gerilya

Ang  Gerilya Isyu 2

Download Ang Gerilya Isyu 2 pdf

“Pangunahing tungkulin ng Yunit Milisya ang pangangalaga sa rebolusyonaryong kapayapaan, kaayusan at seguridad ng rebolusyonaryong pwersa sa baryo; ang pagtulong sa mga plano at operasyong militar ng BHB; at sa pagsasanay pulitiko-militar ng mga pangkat sa depensa ng mga samahang masa. Ang sentro de grabidad ng BHB sa baryo ay ang milisya. Segundaryong pwersa naman ang YPB na nakabase sa purok o sityo. Tungkulin ng milisya na ikoordina ang kilos ng mga YPB sa iba’t ibang purok at sityo ng baryo. Ang mga komite sa depensa ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa baryo ay maaaring mobilisahin ng milisya kung kinakailangan ng gawain, na may karampatang koordinasyon sa pamunuan ng rebolusyonaryong organisasyong masa at Sangay ng Partido sa Lokalidad.”

– halaw mula sa artikulong Yunit Milisya Ang Nag-aarmas na Uring Magsasaka

************

Download (pdf)

Ang lathalain na ito ay magdadala ng pangalang Gerilya bilang pinaka-angkop na pagpapahayag sa kasalukuyang katangian at pakikidigmang isinusulong ng Bagong Hukbong Bayan.

Sa pagpapaigting ng digmang bayan, na pangunahing binabalikat ng pulang hukbo, kinakailangan ang pag-agapay sa bumibigat na mga tungkulin sa pag-aabante ng digma. Mahalagang higit pang maitaas ang rebolusyonaryong  diwang mapanlaban ng ating mga pulang kumander at mandirigma, at maarmasan tayo ng teoretikal na kaalaman hinggil sa pakikidigmang gerilya. Sabi ni Kasamang Mao, ang sinumang naglulunsad o nagdidirihe ng digma ay dapat na mag-aral tungkol sa mga batas ng digma at lutasin ang mga problemang  kinakaharap sa paglulunsad nito. At sapagkat tayo’y naglulunsad ng isang rebolusyonaryong digma, dapat din nating pag-aralan ang mga batas ng rebolusyonaryong digma upang mahusay na maidirihe ito.

Bilang pang-suhay sa mga rekisitong pag-aaral militar ng Hukbo, lalamnin ng Gerilya ang mga pagtalakay at pagsusuri sa mga tampok na kaganapan at pagpupunyagi ng hukbong bayan sa larangan ng pakikidigmang gerilya. Magbibigay ng karagdagang kaalaman at aral ang paglalahad ng mga artikulong nagtatampok sa armadong pakikibaka, pagpapaunlad ng baseng masa, at pagsusulong ng rebolusyong agraryo, upang puspusang mag-alab ang diwa at umapaw ang sigla ng Bagong Hukbong Bayan sa pag-gampan ng mga rebolusyonaryong tungkulin.

Habang pinauunlad ang digmang bayan, kaalinsabay na itatampok ng Gerilya ang mga rebolusyonaryong katangian ng Bagong Hukbong Bayan na nagpapalalim ng kanyang mahigpit na ugnay sa masa, nagpapayaman sa kanyang kapabilidad militar, at sa kabilang banda’y labis na nagpapa-balisa sa kaaway. Katugma ng pagtupad sa mga rekisito upang makamit ang mas maunlad na yugto ng digmang bayan, kasabay na itatanghal ng lathalaing ito ang pinatalas na pwersa ng hukbo at digmang gerilya.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: